Coordinates

Les coordenades geogràfiques permeten identificar un lloc exacte del planeta de
manera inequívoca i intransferible, però no són les úniques coordenades possibles.
Per saber el lloc exacte on ets: vaga, observa, escolta, assaboreix…

Showing all 9 results